Serveis a l’empresa


Dret Civil

Dret Mercantil

Dret Bancari

Dret Laboral

Dret Penal


DRET CIVIL
 • Reclamació extrajudicial i judicial d’impagats
 • Contractació: valoració i redacció de contractes de caràcter civil, especialment en l’àmbit del dret immobiliari
 • Responsabilitat per incompliment contractual
 • Responsabilitat Civil en l’àmbit de la construcció (defectes execució, permutes)
 • Assessorament en arrendaments urbans i rústics
 • Elaboració de contractes de compravenda, lloguers, traspassos i assistència a tot tipus d’actes notarials

DRET MERCANTIL
 • Elaboració de contractes mercantils i assistència a tot tipus d’actes notarials
 • Constitució de societats
 • Anàlisi empresarial
 • Plans de viabilitat i reestructuració empresarial
 • Assessorament en matèria de Dissolució i Liquidació de Societats
 • Convocatòries d’assemblees d’accionistes
 • Impugnació i suspensió d’acords socials
 • Resolució de conflictes entre socis
 • Propietat Industrial i Intel·lectual: registre de patents, marques i noms comercials
 • Preparació dels concursos de cessament i de continuïtat
 • Plantejament d’Expedients de Regulació d’Ocupació derivats de situacions concursals

DRET BANCARI
 • Assessorament en situacions d’abusos bancaris derivats de swaps, permutes financeres, participacions preferents, etc.
 • Negociació de deutes

DRET LABORAL
 • Assessorament en matèria laboral i de Seguretat Social (impugnació de sancions d’Inspecció de Treball, acomiadaments, extinció de contractes, imposició de sancions disciplinàries)
 • Assistència a actes de conciliació i tot tipus de judicis laborals
 • Expedients de Regulació d’Ocupació
 • Modificació de les Condicions de Treball per causes objectives
 • Contractes d’alta direcció
 • Assistència en Inspeccions de Treball

DRET PENAL
 • Interposició de denúncies i querelles
 • Assistència a tot tipus de procediments penals com a defensa o acusació particular