Serveis als particulars


Dret de Família

Dret Civil/ Patrimonial

Dret de Successions

Dret Bancari

Dret Laboral

Dret Penal


DRET DE FAMÍLIA
 • Procediments de separació i divorci
 • Regulació de mesures paterno-filials
 • Procediments de modificació de mesures
 • Extinció de parelles de fet
 • Procediments d’incapacitació

DRET CIVIL/PATRIMONIAL
 • Assessorament d’arrendaments urbans i rústics
 • Assessorament en l’àmbit de la propietat horitzontal (reclamacions comunitats de propietaris)
 • Elaboració de contractes de compravenda, lloguers, traspassos i assistència a tot tipus d’actes notarials
 • Responsabilitat Civil en l’àmbit de la construcció (defectes execució, permutes)
 • Reclamació de danys i perjudicis per accidents de trànsit i negligències mediques
 • Recuperació extrajudicial i reclamació judicial d’impagats

DRET DE SUCCESSIONS
 • Preparació de Testaments
 • Tramitació i acceptació d’herències
 • Reclamació de legítimes
 • Reclamació drets viduïtat

DRET BANCARI
 • Assessorament en situacions d’abusos bancaris derivats de swaps, permutes financeres, participacions preferents, etc.
 • Negociació d’eliminació de clàusules terra en hipoteques
 • Negociació de deutes

DRET LABORAL
 • Impugnació d’acomiadaments
 • Impugnació de sancions disciplinàries
 • Reclamació salaris i emoluments impagats
 • Impugnació d’expedients de regulació d’ocupació o acomiadaments objectius
 • Modificació de les condicions de treball
 • Impugnació en matèria de vacances, excedències, reconeixement de categoria, moving
 • Tramitació de reclamació davant el FOGASA

DRET PENAL
 • Interposició de denúncies i querelles.
 • Assistència a tot tipus de procediments penals com a defensa o acusació particular